(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến lên (TLH), trong kỳ, Công ty đạt doanh thu thuần gần 1.543 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 1.651 tỷ đồng), lợi nhuận gộp 73 tỷ đồng (cùng năm trước là 110,7 tỷ đồng).

Doanh thu giảm, giá vốn tăng, trong khi chi phí lãi vay tăng từ mức 22 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2014 lên 31,7 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng nhẹ, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TLH trong 6 tháng đầu năm 2015 chỉ còn 7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2014 là 61,8 tỷ đồng). Do có gần 10 tỷ đồng lợi nhuận từ bán tài sản cố định, nên Công ty đạt 11,506 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 807 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2015, TLH có 116 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 238,6 tỷ đồng phải thu khách hàng. Đáng chú ý, hàng tồn kho của Công ty tăng lên 1.027 tỷ đồng, bằng 70% doanh thu trong nửa đầu năm. Công ty không có nợ dài hạn, với số dư vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 903 tỷ đồng trên tổng nợ phải trả 1.046,6 tỷ đồng, 1.031 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.