(ĐTCK) CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên. Cuộc họp diễn ra với nhiều đề nghị, ý kiến đối chọi từ hai phía cổ đông Việt Nam và Nhật Bản.

Theo biên bản đại hội, ngay từ thủ tục tiến hành đại hội, việc bầu Ban Giám sát Ban kiểm phiếu đã phải tiến hành 2 lần. Ban Giam sát đưa ra lần đầu đã không đạt được đủ tỷ lệ cần thiết để thông qua.  Do đó, Đại hội đã phải bầu Ban Giám sát Ban Kiểm phiếu thêm một lần nữa.

Đến nội dung chương trình Đại hội, hai nhóm cổ đông lớn đưa ra hàng loạt các nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình họp.

Ông Kakazu Shogo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nắm giữ 23,75% yêu cầu đưa vào chương trình họp các nội dung: miễn nhiệm hai thành viên HĐQT người Việt là ông Đinh Quang Phước Thanh và ông Nguyễn Văn Hồng, bầu bổ sung thành viên mới; miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế, đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn việc rà soát toàn bộ hoạt đông Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh từng làm Chủ tịch công ty này).

Phía cổ đông lớn người Việt, ông Nguyễn Văn Hồng cũng yêu cầu bổ sung các nội dung gồm đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Ryotaro Ohtake, bãi nhiệm Tổng giám đốc Kakazu Shogo, yêu cầu ông Kakazu Shogo và Ryotaro Ohtake và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty vì đã làm trái điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ của công ty, yêu cầu giải trình trước ĐHCĐ các nội dung đã được kiến nghị từ năm 2015 của Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT, cổ đông.

Ông Kakazu Shogo, Chủ tọa đại hội cho rằng các nội dung ông Nguyễn Văn Hồng đề nghị bổ sung thuộc thẩm quyền của HĐQT, không phải thẩm quyền của ĐHCĐ nên đề nghị không đưa vào chương trình.

Về yêu cầu bồi thường, ông Kakazu Shogo đề nghị nếu thấy cần thiết thì khởi kiện, việc này không thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Do đó, các nội dung cổ đông Việt Nam đề nghị bổ sung không được đưa vào chương trình họp.

Các nội dung phía cổ đông Nhật được đại hội bỏ phiếu thông qua, đưa vào nội dung họp.

Tuy nhiên, khi bỏ phiếu miễn nhiệm hai thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, tỷ lệ đồng ý chỉ đạt 54%, không đủ tỷ lệ quy định tại Điều lệ công ty.

Trước Đại hội, ông Takishi Yano đã có đơn xin từ nhiệm. ĐHCĐ lần này đã tiến hành bầu bổ sung một thành viên để thay thế ông Yano. Một nhóm cổ đông không thừa nhận việc bầu này vì cho rằng cần phải miễn nhiệm ông Yano trước khi bầu bổ sung người mới. Do đó, không tham gia biểu quyết.

Dù vậy, ĐHCĐ vẫn tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT. Có 3 ứng viên tham gia là bà Đỗ Thị Kim Hồng, ông Shimabukuro Yoshinori và Morita Naoki. Ông Shimabukuro Yoshinori có số phiếu bầu cao nhất.

Cuối cùng, ĐHCĐ STT đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới và một số nội dung khác...

Được biết, tại ĐHCĐ năm 2015, ông Kakazu Shogo khi đó vừa được bầu làm thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc đã cam kết sẽ giúp công ty đạt lợi nhuận trên 10 tỷ đồng.

Tài liệu gửi kèm khi mời họp ĐHCĐ được HSX công bố cho thấy năm 2015, STT có doanh thu 58 tỷ đồng, lỗ hơn 20 tỷ đồng, lỗ lũy kế là hơn 46 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ của công ty là 80 tỷ đồng.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.