(ĐTCK) Kết quả kinh doanh quý I/2016 (số liệu trước soát xét) của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) cho thấy, tập đoàn này vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định tại lĩnh vực kinh doanh nòng cốt.

Cụ thể, công ty con là Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 3.538 tỷ đồng, tăng 21%, doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 29,7%. Đặc biệt, doanh thu khai thác mới đạt 525 tỷ đồng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 184 tỷ đồng, tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ 2015 và hoàn thành 25,6% kế hoạch năm 2016.

Kết quả trên theo Tập đoàn là do công ty con này đã triển khai và áp dụng mô hình quản lý tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trên nhiều mặt như phát triển kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động khai thác mới...

Còn với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 32,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tổng doanh thu hợp nhất quý I/2016 của BVH đạt 5.547 tỷ đồng (tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp 79,4%, đạt 4.404 tỷ đồng, tiếp đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,1%, đóng góp 1.062 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BVH trong 3 tháng đầu năm thu về 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.