(ĐTCK) Được biết, một số doanh nghiệp có thành viên HĐQT ở nước ngoài, vì khó khăn trong chuyện di chuyển nên không tham gia, hoặc tham gia rất ít các hoạt động của HĐQT. Xin hỏi, các cổ đông có thể yêu cầu miễn nhiệm thành viên HĐQT đó được không?

Đinh Ngọc Sơn, Giám đốc Tư vấn Quản trị doanh nghiệp,  CTCP Chứng khoán FPT:

Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT như sau:

“1. Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

b) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức;

d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy, trong trường hợp này, các cổ đông hoàn toàn có thể gửi đề xuất này đến HĐQT. HĐQT sẽ có trách nhiệm giải trình cụ thể, lý do cũng như nguyên nhân thành viên đó không tham gia các cuộc họp HĐQT, qua đó xem xét quyết định có miễn nhiệm thành viên đó hay không.

Trong trường hợp khác, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, có quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bãi nhiệm thành viên này.

Các công ty cần lưu ý áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt, tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thông qua các hình thức khác như ủy quyền tham dự, hội nghị trực tuyến hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử… để đảm bảo các thành viên HĐQT có thể thuận lợi tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.