(ĐTCK) Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX) bất ngờ công bố lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 sau soát xét tăng hơn 116 tỷ đồng so với trước soát xét.

Theo công bố lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 sau soát xét của PVX đạt hơn 148,4 tỷ đồng, tăng 116 tỷ đồng, tương ứng gấp 4,6 lần so với mức lãi hơn 32,4 tỷ đồng tại báo cáo tài chính công ty tự lập.

Giải trình nguyên nhân khiến lợi nhuận trước và sau soát xét chênh lệch lớn, PVX cho biết, do sau thời điểm công bố báo cáo tài chính tự lập quý II/2016, PVX đã tích cực làm việc với một số đơn vị và thu hồi được một số khoản công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trước đây.

Theo chuẩn mực kế toán số 23, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán PVX hoàn nhập các khoản dự phòng phải thu khó đòi vào BCTC sau soát xét. Bên cạnh đó, kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên và các đơn vị đầu tư góp vốn có sự thay đổi sau khi đã được soát xét và PVX đã đánh giá lại các vấn đề trên theo đúng hướng dẫn của chuận mực kế toán và các quy định chế độ hiện hành.

Mặt khác, PVX đã nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thi công công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, công trình khu liên hợp lọc dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu, công trình Viện Dầu khí Phía Nam và các công trình trọng điểm khác.

Về chỉ tiêu lợi nhuận Công ty mẹ, PVX cho biết, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 sau soát xét đạt 178,75 tỷ đồng, tăng 150,88 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét.

Giải trình các vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán, PVX cho biết, kiểm toán viên đã đưa ra các vấn đề nhấn mạnh trong báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 706, PVX khẳng định rằng các điểm nhấn mạnh này không phải là các điểm ngoại trừ và cũng không phải là phần hạn chế phạm vi kiểm toán, do PVX đã cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết cho kiểm toán viên để có cơ sở đánh giá các vấn đề liên quan đến các điểm nhấn mạnh này. Các điểm nhấn mạnh này đưa ra để hướng người đọc chú ý hơn đối với các vấn đề đã được trình bày trong BCTC đồng thời không phải là các sự kiện để kiểm toán viên cho rằng BCTC không phản ánh trung thực và hợp lý.

Trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 30/06/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Sau 5 phiên tăng trần liên tiếp, PVX đã bị chốt lời và quay đầu giảm điểm trong phiên 7/9. Với mức giảm 100 đồng (-3,8%), PVX đứng ở mức giá 2.500 đồng/CP và khối lượng khớp lệnh đạt 4,22 triệu đơn vị.
T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.