(ĐTCK) CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét. Theo đó, kiểm toán viên đã lưu ý khoản công nợ của Công ty.

Cụ thể, trong năm 2012, TPL hạch toán bù trừ công nợ phải thu CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) và nợ phải trả CTCP Đầu tư Dầu khí Phú Mỹ, với số tiền 18,93 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2015, vấn đề này vẫn chưa được đối chiếu và xử lý xong. Vì thế, đơn vị kiểm toán cho rằng, khoản mục này tiếp tục ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên lưu ý khoản phải thu khác, bao gồm một số khoản phải thu tiền phạt do chậm tiến độ từ các bên thi công công trình theo các điều khoản của hợp đồng với số tiền 61,55 tỷ đồng chưa được các bên thi công xác nhận.

6 tháng đầu năm 2015, PTL đạt 23,82 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 49,44% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế âm hơn 33 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 14,3 tỷ đồng). Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 30/6/2015 của PTL âm hơn 177 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.