(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên 2016, lãnh đạo CTCP Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 đã thừa nhận có thiếu sót trong việc chốt danh sách cổ đông.
Trước đó, ĐTCK đã phản ảnh việc CTCP Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 đã chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ không đúng quy định pháp luật. Công ty gửi thông báo chốt danh sách ĐHCĐ đề ngày 2/4/2016, nhưng ngày chốt từ 1 tháng trước - ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/2/2016.
Theo quy định, Công ty phải công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 5 ngày trước ngày chốt danh sách.
Về việc này, tại ĐHCĐ thường niên 2016, ông Trịnh Kim Giang, Chủ tịch HĐQT thừa nhận thiếu sót trong quá trình chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ. Chủ tịch HĐQT cũng cam kết sẽ thực hiện việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM trong năm 2016 theo đúng quy định của Nhà nước.
Năm 2015, Công ty đạt doanh thu142,5 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 14,3 tỷ, bằng 105%  so với kế hoạch ĐHCĐ.
Công ty chia cổ tức 3% do mới chỉ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần được 4 tháng cuối năm. Tỷ lệ thất thoát nước năm 2015 giảm xuống còn 23,9%. 
Công ty đặt kế hoạch năm 2016 cung cấp 17,4 triệu m3 nước, sản lượng nước thu tiền đạt 13,4 triệu m3, tỷ lệ nước thất thoát giảm xuống còn 22,8%, đạt doanh thu 162,9 tỷ, lợi nhuận sau thuế 12,5 tỷ đồng và cổ tức 11%.
Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.