(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính (BCTC) bán niên của CTCP Tập đoàn Masan (MSN), nửa đầu năm 2015, Công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 10.413 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 363,8 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 487 đồng.

Tại ngày 30/6/2015, quy mô vốn chủ sở hữu trên BCTC hợp nhất MSN đạt 25.951 tỷ đồng trên vốn chủ 7.358 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần 9.631 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 7.411 tỷ đồng, quỹ khác của chủ sở hữu -9.045 tỷ đồng và hơn 10.595 tỷ đồng vốn thuộc lợi ích cổ đông không kiểm soát trên tổng tài sản hợp nhất hơn 71.298 tỷ đồng. MSN có 30.386 tỷ đồng vay, nợ thuê tài chính dài hạn và 6.466 tỷ đồng vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Đến thời điểm hiện nay, không tính đến tác động thay đổi cơ cấu nguồn vốn từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh mang lại, thì MSN cũng có sự thay đổi rất lớn về nguồn vốn trong BCTC hợp nhất, khi Công ty đã phát hành tăng vốn thêm 109 tỷ đồng mệnh giá cổ phần cho cán bộ, công nhân viên trong tháng 7, tháng 8/2015; một công ty con của MSN đã thanh toán khoản vay hợp vốn được thu xếp bởi J.P Morgan với số tiền là 175 triệu USD.

Đáng chú ý, trong số hơn 71.298 tỷ đồng tài sản, MSN có 6.413 tỷ đồng tài sản cố định vô hình, chủ yếu ở tiền nhãn hiệu 2.191,6 tỷ đồng, tiền quan hệ khách hàng 2.744,4 tỷ đồng, tiền quyền khai thác khoáng sản 567,7 tỷ đồng, tiền tài nguyên nước khoáng 299 tỷ đồng. Ngoài ra, MSN có số dư lợi thế thương mại lên tới gần 1.098 tỷ đồng.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.