(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 2.034 tỷ đồng, giảm 26,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 61,1 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái (173,53 tỷ đồng); lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) là 722,26 đồng (cùng kỳ năm ngoái là 2.019,16 đồng).

Tại ngày 30/6/2016, LAS có hơn 410 tỷ đồng số dư tiền, 991,075 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khách hàng và số dư hàng tồn kho gần 1.131 tỷ đồng. Công ty không sử dụng vay nợ dài hạn, chỉ có 877 tỷ đồng vay ngắn hạn, còn lại là các khoản phải trả khác, trong đó phải trả người bán gần 467 tỷ đồng, trên tổng số nghĩa vụ phải trả cùng thời điểm là 1.508 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là LAS gần như đã khấu hao hết. Hiện nay, số dư tài sản cố định của Công ty còn lại là 189,52 tỷ đồng, trên tài sản nguyên giá 1.284 tỷ đồng, có gần 45 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Nửa đầu năm, LAS hạch toán khấu hao 40,5 tỷ đồng. Như vậy, khoảng hơn 2 năm nữa, Công ty sẽ khấu hao hết tài sản cố định (mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ nên khi tài sản cố định đã khấu hao hết mà vẫn được đưa vào sản xuất sẽ giúp tăng lợi nhuận trước thuế).

 

 

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.