(ĐTCK) CTCP MIRAE (mã KMR) cho biết, áp dụng Thông tư 200, KMR đã rà soát lại chỉ tiêu “tài sản thuế thu nhập hoãn lại” trong giai đoạn từ năm 2009-2014 theo yêu cầu giải trình của Sở GDCK TP. HCM (HOSE) liên quan đến số liệu ước tính lại chỉ tiêu thuế thu nhập hoãn lại trên BCTC soát xét bán niên 2015.

Theo đó, KMR đã tính thuế thu nhập hoãn lại của các khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng chi phí trích trước từ năm 2009 đến 2014 như sau:

ảnh 1

Theo ước tính lại của Ban giám đốc, các khoản dự phòng và trích trước 2009-2014 không còn được xem là các "chênh lệch tạm thời được khấu trừ" vì khả năng thu hồi là không có nên "không thể chắc chắn trong tương lai phát sinh lợi nhuận tính thuế" tương ứng.

Do điều chỉnh này, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm sẽ giảm một khoản tương ứng 7,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sai sót, trên BCTC soát xét lập ngày 14/8, bộ phận kế hoạch không hạch toán trong kỳ mà điều chỉnh số dư đầu năm của chỉ tiêu "tài sản thuế thu nhập hoãn lại".

Sau khi nhận được công văn yêu cầu giải trình, KMR quyết định sẽ phát hành lại BCTC soát xét bán niên 2015 với kết quả lỗ sau thuế 3,7 tỷ đồng, thay vì lãi 3,6 tỷ đồng như báo cáo đã công bố trước đó. KMR cam kết sẽ công bố báo cáo trước ngày 18/9.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.