(ĐTCK) Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 1/7/2015) đã bỏ cụm từ “nếu Điều lệ công ty không có quy định khác”. Vậy HĐQT có trên 11 thành viên có vi phạm luật? Công ty phải làm gì? 

Ông Đinh Ngọc Sơn  - Giám đốc Tư vấn quản trị doanh nghiệp, CTCP Chứng khoán FPT:

Trả lời:

Theo quy định của khoản 1, Điều 150, Luật Doanh nghiệp 2014 - Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, “HĐQT có từ 3 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT”.

Ngoài ra, theo khoản 1, Điều 11 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng - thành phần HĐQT: “Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Cơ cấu HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty”.

Như vậy, theo các quy định trên, công ty cổ phần có trên 11 thành viên HĐQT là vi phạm luật.

Trong trường hợp này, công ty nên đưa vấn đề số lượng thành viên HĐQT ra bàn bạc, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất hoặc ĐHĐCĐ bất thường, ĐHĐCĐ sẽ quyết định số lượng cụ thể thành viên HĐQT (từ 3-11 thành viên) cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên nào, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, công ty cũng cần xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc sửa đổi điều lệ liên quan đến nội dung số lượng thành viên HĐQT.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.