(ĐTCK) Ông Lê Văn Quyết - tân CEO Eximbank (mã: EIB) vừa ký công văn gửi UBCK và HOSE giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán EIB của ngân hàng này bị đưa và diện cảnh báo từ ngày 8/4.
Theo công văn giải trình của Eximbank, lý do khiến cổ phiếu EIB bị đưa vào diện cảnh báo là do thực hiện theo kết luận thanh tra do NHNN ban hành ngày 19/10/2015.
Eximbank phải ghi giảm thu nhập do bán các tài sản không đúng quy định và ghi giảm các khoản lợi nhuận này cùng các chi phí liên quan khác để khôi phục giá trị tài sản về giá trị ban đầu. Do đó, Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với số liệu so sánh cho năm kết thúc ngày 31/12/2014.
Eximbank lý giải, tính theo nguyên tắc cộng dồn, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất lần lượt là âm 835,211 tỷ đồng và âm 817,469 tỷ đồng. Do việc hồi tố số liệu được thực hiện sau khi lập báo cáo tài chính năm 2015, nên Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với số liệu so sánh cho năm kết thúc ngày 31/12/2014 và không điều chỉnh lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2013 trở về trước.
Khi trình bày chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 trong báo cáo tài chính năm 2015, Eximbank điều chỉnh giảm chi phí khác số tiền 284,8 tỷ đồng do không thể hoàn tất thủ tục mua bán 2 tài sản trong số các tài sản đã bán không đúng quy định theo kết luận thanh tra. Do đó, tuy lợi nhuận sau thuế năm 2014 được điều chỉnh tăng lên 284,8 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của năm 2014 vẫn lỗ là do ảnh hưởng của việc hồi tố số liệu trên.
Để khắc phục và đưa cổ phiếu EIB ra khỏi diện cảnh báo, Eximbank đã lên kế hoạch kinh doanh của năm 2016.
Cụ thể, Eximbank đặt lợi nhuận trước thuế là 720 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 576 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với các khoản thu nhập đã hạch toán từ việc bán bất động sản trước đây và đã phân phối (831,8 tỷ đồng), có khả năng thu được trong năm 2016 với số tiền khoảng 298 tỷ đồng. 
Eximbank kỳ vọng với kế hoạch kinh doanh năm 2016 cộng với khoản có khả năng thu được từ việc bán bất động sản, cổ phiếu EIB sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.