(ĐTCK) Ngày 25/5, CTCP Đồng Tâm (mã DTG) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2016 với 93% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Kết thúc năm 2015, Đồng Tâm Group đạt doanh thu thuần 1.886 tỷ đồng, bằng 94,28% kế hoạch và tăng 6,88% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, bằng 126,93% kế hoạch và tăng 58,09% so với năm 2014. Có thể nói, năm 2015 là năm thứ hai liên tiếp Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh khả quan và tốt nhất trong những năm gần đây được báo cáo tại ĐHCĐ.
Lạc quan trước những thách thức và tự tin sẽ nắm bắt tốt cơ hội, từ những nỗ lực hiệu quả năm 2015 và chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty trong những năm qua, những dự án liên doanh liên kết, đầu tư, mở rộng sản xuất phát triển các sản phẩm vật liêu xây dựng mới... sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2016.
HĐQT Đồng Tâm đã trình và được ĐHCĐ thông qua các báo cáo và tờ trình với tỉ lệ rất cao, được 99% cổ đông tán thành, đặc biệt là kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu quan trọng như doanh thu thuần đạt 2.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, cổ tức dự chi là 25%.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.