(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của OGC đạt 208,2 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế âm hơn 492 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 393,49 tỷ đồng, tăng 10,92% so với cùng kỳ; tuy nhiên, lợi nhuận âm 487,32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 33,19 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 2.239 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân lỗ nặng 6 tháng đầu năm 2016, OGC cho biết, do Công ty ghi nhận khoản lỗ thuần trước trích lập các khoản dự phòng là 61,38 tỷ đồng, trong khi các khoản dự phòng trích lập là 425,94 tỷ đồng nên lợi nhuận Công ty âm 487,32 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2016, tổng tài sản của OGC đạt 6.402 tỷ đồng, giảm gần 7,5% so với đầu năm, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 28,67% từ 239,45 tỷ đồng xuống 170,79 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 23,73% lên 306,34 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn của OGC lên tới 2.276 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 2.509,3 tỷ đồng và dự phòng phải thu dài hạn khó đòi đạt 832,26 tỷ đồng.

Trong đó, soi danh mục phải thu của OGC có thể thấy những “con nợ” lớn như CTCP Thương Mại và Đầu tư Mạnh Hà (555,6 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và TM Vneco Hà Nội (380,5 tỷ đồng), Công ty TNHH Gió Hát (199 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng tiền Nha Trang (162,2 tỷ đồng).

Ở danh mục phải thu khác của OGC có khoản nợ 672,8 tỷ đồng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà, Công ty TNHH VNT (423,6 tỷ đồng), CTCP Bình Dương Xanh (hơn 270 tỷ đồng), khoản nợ của ông Hà Trọng Nam trong đó phải thu ngắn hạn hơn 128 tỷ đồng và dài hạn là 500 tỷ đồng; các đối tượng phải thu ngắn hạn khác (gần 387 tỷ đồng)…

T,T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.