(ĐTCK) Theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới, công ty cổ phần (CTCP) có bắt buộc phải thay đổi mô hình quản trị công ty. Những mô hình nào được áp dụng?

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Tư vấn quản Trị doanh nghiệp, CTCP Chứng khoán FPT:

Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý CTCP:

“CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) ĐHĐCĐ, HĐQT, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp CTCP có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát;

b) ĐHĐCĐ, HĐQT và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty”.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã bổ sung thêm 1 mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý CTCP, cho phép CTCP có thể lựa chọn mô hình không có ban kiểm soát (mô hình quy định tại mục b). Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 chưa có nghị định hướng dẫn thi hành, chi tiết cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT cũng như quyền và nghĩa vụ của ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT… trong trường hợp doanh nghiệp lưa chọn mô hình không có ban kiểm soát. Điều này, khiến cho nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, chưa thể áp dụng mô hình này trong thực tiễn.

Ngoài ra, với các doanh nghiệp là công ty đại chúng, đại chúng quy mô lớn, niêm yết còn phải tuân thủ theo quy chế quản trị công ty đại chúng (Thông tư 121/2012/TT-BTC). Hiện tại thì thông tư này vẫn chưa được sửa đổi cập nhật những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014, trong đó có nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý CTCP.

Vì vậy, để doanh nghiệp có thể linh động hơn, chủ động áp dụng các mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức quản lý cho phù hợp với thực tiễn hoạt động thì các cơ quan nhà nước (chính phủ, bộ tài chính) cần sớm ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc thực thi.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.