(ĐTCK) CTCP Đầu tư phát triển Cảng Đình Vũ (DVP – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, quý III, sản lượng cảng đạt 168.657 TEU, vượt 7% so với cùng kỳ; doanh thu 166,8 tỷ đồng, giảm 11,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 83,67 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ của DVP đạt 76,7 tỷ đồng, giảm 24,24% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý III/2016 giảm so với quý III/2015, DVP cho biết chủ yếu do doanh thu tài chính quý III/2016 chỉ đạt 1,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 18,8 tỷ đồng của cùng kỳ vì quý III/2015, Công ty nhận được lợi nhuận từ việc chia cổ tức 16,27 tỷ đồng nhận về từ công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cảng Đình Vũ đạt 476,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 244,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận năm (310 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng. EPS đạt 5.506 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Cảng Đình Vũ đã họp và thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2016 với chỉ tiêu sản lượng 150.000 TEU; doanh thu 175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 70 tỷ đồng.

Cũng tại buổi họp, căn cứ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Công ty, HĐQT đã thống nhất thưởng thêm quỹ lương năm 2016 tối đa không quá 2% doanh thu tính lương để phân phối cho CBCNV công ty trong đó có HĐQT và Ban kiểm soát, tuy nhiên phải đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2016 phải hoàn thành và vượt kế hoạch.

Ngoài ra, HĐQT cũng nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 tỷ lệ 25% bằng tiền, thời gian chi trả trong tháng 12/2016.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.