Trong Diễn văn bế mạc Đại hội XII, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đánh giá, sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và Đất nước, Đại hội XII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng, là Báo cáo Chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và Phương hướng Phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết việc Thi hành điều lệ Đảng khóa XI và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay; Đại hội đã bầu ban chấp hành trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm Đổi mới, 5 thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011; Chiến lược Phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 -2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013.

"Các văn kiện của Đại hội kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn bản tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối Đổi mới của Đảng ta, trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta  trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là, tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên định, kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chức độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

"Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch vững mạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng".

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng, thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa đảng với nhân dân, những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi, thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

"Đại hội XII đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội XII đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí  đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban chấp hành khóa XII. Đại hội trao cho Ban chấp hành trung ương khóa XII trọng trách lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội".

Đồng chí Tổng Bí thư cũng lưu ý, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân về kết quả đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết các văn kiện Đại hội, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII phát biểu, cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và nhấn mạnh:

"Chúng tôi nhận thấy, đây là vinh dự và trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân và đất nước. Những thành tựu đất nước đã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phấn đấu nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân, tập thể Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Đảng, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương đến cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng".

Theo Bá Thư
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.