(ĐTCK) Sáng ngày 28/1, Đại hội Đảng lần thứ XII đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Với nhiều văn kiện quan trọng được thông qua, nền kinh tế Việt Nam hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới tích cực trong thời gian tới.

Đại hội đã nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng như Báo cáo Chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020… Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức gánh vác trọng trách do Đảng và nhân dân giao phó.

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Các văn kiện của Đại hội kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn bản tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta, trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức”.

Tổng Bí thư lưu ý, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về kết quả đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết các văn kiện Đại hội, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Thành công của Đại hội đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho đất nước, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thông điệp Đổi mới đã được nhấn mạnh tại các phiên họp của Đại hội cũng như nhiều văn kiện của Đại hội. Đáng chú ý, Đảng đã xác định phải hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại; thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược là thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực…

Trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2016 – 2020), Đại hội quyết nghị tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 là 3.200 - 3.500 USD; tỷ lệ bội chi ngân sách đến năm 2020% còn 4% GDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 32- 34% GDP trong 5 năm tới.

Mục tiêu tổng quát phát triển đất nước giai đoạn tới được xác định rất rõ ràng. Đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đó là giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, nhiều chuyên gia kinh tế đã chia sẻ nhận định, những thông điệp mới từ Đại hội lần thứ XII của Đảng, với những thông điệp mạnh mẽ hơn so với trước, đặc biệt là quan niệm rõ ràng, cụ thể hơn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sẽ thúc đẩy nhiều hành động cải cách, mang lại diện mạo mới cho nền kinh tế ngay trong năm 2016.

Nhóm PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.