(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp, chủ động thông tin kịp thời cho Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định về hạn mức vay khi cần thiết.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo kế hoạch vay và trả nợ của doanh nghiệp theo hình thức tự vay, tự trả giai đoạn 2017 - 2020 có tính đến các dự án đang xem xét cấp phép mới và thông báo cho Bộ Tài chính để cập nhật Chương trình quản lý nợ trung hạn, tổng hợp xây dựng hạn mức vay hàng năm.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giới hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp trong mối quan hệ với quản lý tài chính doanh nghiệp, khả năng áp dụng các nội dung này để xây dựng điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết, đảm bảo mức vay nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn, báo cáo và đề xuất giải pháp với Thủ tướng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Thủ tướng về thực trạng cơ cấu vốn của khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để đánh giá mức độ rủi ro của việc phụ thuộc nhiều vào vay nước ngoài của khối doanh nghiệp này; định hướng và giải pháp khắc phục chiến lược vốn mỏng của các doanh nghiệp FDI.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.