(ĐTCK)  Quản trị công ty được Bảo Việt xác định là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững trong dài hạn, là nền tảng tạo nên các giá trị cộng hưởng trong doanh nghiệp. 

Quản trị công ty được Bảo Việt xác định là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững trong dài hạn, là nền tảng tạo nên các giá trị cộng hưởng trong doanh nghiệp. 

Giá trị cộng hưởng được tạo ra khi doanh nghiệp khai thác và quản trị hiệu quả các nguồn lực trong hệ thống, giúp các nguồn lực bổ sung sức mạnh cho nhau, qua đó giúp nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao thu nhập trên những tài sản và nguồn lực hiện có của doanh nghiệp nhằm mang lại những giá trị lớn hơn cho cổ đông và các bên liên quan.

Quản trị công ty – yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo và cộng hưởng giá trị bền vững cho doanh nghiệp

Sự kiện Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Khối cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tự do thương mại với Hàn Quốc đã mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp khi mở rộng mục tiêu hoạt động ra thị trường nước ngoài, nhưng cũng đặt ra thách thức hội nhập không nhỏ cho doanh nghiệp khi phải cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn kinh tế đa quốc gia với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường trong nước.

Nắm bắt được những cơ hội và thách thức này, Bảo Việt đã chủ động xây dựng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 đầy tham vọng và quyết tâm, theo đó, năm 2016 Bảo Việt sẽ tập trung đầu tư chiều sâu, kiến tạo các giá trị bền vững trên toàn hệ thống để làm tiền đề phát triển, khẳng định đẳng cấp quốc tế và vị trí số 1 của Bảo Việt trên thị trường tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam đến năm 2020.

Với tầm nhìn đến năm 2025 là giữ vững vị thế là tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả. Bảo Việt đặt mục tiêu đến năm 2020 là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ; là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước; có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trên toàn hệ thống.

Chúng tôi tự tin đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn tỷ USD vào năm 2016 với tổng doanh thu hợp nhất trên 1 tỷ USD, và kỳ vọng sẽ đạt tổng doanh thu hợp nhất khoảng 33.000 tỷ đồng đến 35.000 tỷ đồng năm 2020; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ của Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 15%.

Để đạt được những tham vọng này, Tập đoàn đã xây dựng chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn, để chuẩn bị hành trang sẵn sàng cất cánh vươn xa giai đoạn 2019 - 2020. Vai trò của Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt trong quá trình thực hiện chiến lược 2016 - 2020 sẽ được phát huy mạnh mẽ thông qua: (i) Quản trị tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn Tập đoàn về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; (ii) Đẩy mạnh hợp lực Tập đoàn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể; (iii) Tăng cường năng lực tài chính của Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng. Trong đó, nâng cao năng lực quản  trị công ty là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn.

ảnh 1
Báo cáo Tích hợp năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt được lập trên cơ sở vận dụng Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN 
Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất như Thẻ điểm quản trị ASEAN

Tại Tập đoàn Bảo Việt, quản trị công ty được xác định là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững trong dài hạn. Để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn, mà đã từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế, đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn, và đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống quản trị vững mạnh để kiểm soát, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Bảo Việt, là nền tảng để tạo nên sức mạnh cộng hưởng trong doanh nghiệp. Sức mạnh cộng hưởng được tạo ra khi kết hợp nhiều nguồn lực trong hệ thống và quản trị các nguồn lực đó, giúp các nguồn lực bổ sung sức mạnh cho nhau nhằm kiến tạo nên những giá trị cộng hưởng.

Giá trị cộng hưởng là giá trị tăng thêm được tạo ra khi kết hợp các nguồn lực trong doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp sẽ có khả năng quản lý chi phí hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập trên những tài sản và nguồn lực hiện có, tạo ra lợi nhuận và giá trị lớn hơn cho cổ đông và các bên liên quan.

Hiện tại, Tập đoàn Bảo Việt tuân thủ khung quản trị công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, các quy định cụ thể hướng dẫn về quản trị công ty tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định về niêm yết và giám sát niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Bảo Việt đã chủ động nghiên cứu, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt trong khu vực và trên thế giới thông qua Dự án hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực giữa Tập đoàn Bảo Việt và cổ đông chiến lược - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo của Nhật Bản, sử dụng công cụ Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị doanh nghiệp.

Để vận hành hiệu quả mô hình quản trị, Tập đoàn Bảo Việt đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế quản lý nội bộ nhằm tạo ra cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Bảo Việt luôn rà soát và xem xét đối chiếu việc thực hiện các vấn đề quản trị công ty dựa trên bộ tiêu chuẩn của thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN là bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên các quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực nhằm đánh giá thông lệ quản trị công ty của 100 công ty niêm yết lớn nhất trong 6 quốc gia thành viên ASEAN tham gia dự án, bao gồm: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam .

5 lĩnh vực được đánh giá tại Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN đều được Bảo Việt xem xét và áp dụng: (i) Quyền của cổ đông; (ii) Đối xử công bằng với các cổ đông; (iii) Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan; (iv) Công bố thông tin và minh bạch; và (v) Trách nhiệm của HĐQT.

Nhờ đó, Bảo Việt tự đánh giá chất lượng quản trị công ty của bản thân và thúc đẩy các công ty cải thiện thực tiễn quản trị công ty của mình; xây dựng một hệ thống phân tích, quản trị công ty của bảo Việt và có thể góp phần hỗ trợ việc cải thiện các thông lệ quản trị công ty tại Việt Nam. Cung cấp cơ sở mang tính chuẩn mực và hệ thống cho phép cơ quan quản lý và các nhà đầu tư có thể đánh giá hiện trạng quản trị công ty của doanh nghiệp; Hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc xác định điểm mạnh, điểm yếu của luật lệ và thực tiễn quản trị công ty, từ đó, đề ra cải cách phù hợp. Đồng thời, đánh giá tiến triển của công tác quản trị công ty qua các năm và hỗ trợ nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thông lệ quản trị công ty tốt với vai trò là người tiên phong tại Việt Nam.

ThS. Đào Đình Thi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.