(ĐTCK) Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đưa ra các nguyên tắc cơ bản và hướng dẫn chung (tối thiểu) về công bố và minh bạch thông tin dưới đây, dựa trên đó các thông lệ tốt về báo cáo thường niên được  hình thành. 

Theo OECD, khuôn khổ quản trị công ty phải đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và chính xác về mọi vấn đề quan trọng liên quan đến công ty, bao gồm tình hình tài chính, tình hình hoạt động, sở hữu và quản trị công ty.

A. Công bố thông tin phải bao gồm, nhưng không hạn chế, các thông tin trọng yếu về:

1. Kết quả tài chính và hoạt động của công ty.

Các báo cáo tài chính trong báo cáo thường niên được kiểm toán với chất lượng cao được quốc tế công nhận, đi kèm với các báo cáo và phân tích hoạt động của Ban điều hành luôn được các nhà đầu tư đánh giá cao.

2. Mục tiêu và thông tin phi tài chính của công ty.

Ngoài mục tiêu thương mại, OECD khuyến khích công bố các chính sách về đạo đức kinh doanh, môi trường và trong trường hợp có vai trò trọng yếu đối với công ty, các vấn đề xã hội, nhân quyền và các cam kết chính sách công khác.

3. Sở hữu cổ phần đa số, kể cả chủ sở hữu thực, và quyền biểu quyết.

Thông tin công bố có thể bao gồm số liệu về cổ đông chính và các cổ đông khác trực tiếp hoặc gián tiếp, có ảnh hưởng đáng kể hoặc kiểm soát hoặc có thể có ảnh hưởng đáng kể hoặc kiểm soát công ty thông qua, ví dụ, quyền biểu quyết đặc biệt, các thỏa thuận của cổ đông, sở hữu cổ phần kiểm soát hay số lượng lớn cổ phần, các quan hệ sở hữu cổ phần chéo và đảm bảo chéo.

4. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý cấp cao.. 

5. Thông tin về từng thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm trình độ, quy trình tuyển chọn, các vị trí đang nắm giữ tại công ty khác và liệu họ có được Hội đồng quản trị coi là độc lập hay không.

Thông lệ tốt ở hầu hết các quốc gia quy định nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT độc lập và khuyến nghị có tỷ lệ đáng kể trong HĐQT và trong một số trường hợp, đa số thành viên HĐQT phải độc lập.

6. Giao dịch với các bên liên quan.

7. Các yếu tố rủi ro có thể tiên liệu. Thông tin công bố thường bao gồm: rủi ro cụ thể đối với ngành kinh doanh hoặc khu vực địa lý nơi công ty hoạt động; sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu; rủi ro của thị trường tài chính bao gồm biến động lãi suất hoặc rủi ro tiền tệ; rủi ro liên quan đến chứng khoán phái sinh và giao dịch ngoại bảng tổng kết tài sản; rủi ro đạo đức kinh doanh; rủi ro liên quan đến môi trường.

8. Các vấn đề liên quan đến người lao động và các bên có quyền lợi liên quan khác.

Thông tin các chính sách về nguồn nhân lực, như chương trình phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động ổn định và chương trình sở hữu cổ phần của người lao động, có thể truyền đạt nhiều thông tin quan trọng về sức cạnh tranh của công ty tới các bên tham gia thị trường.

9. Cơ cấu và chính sách quản trị, bao gồm nội dung của bất kỳ quy tắc hoặc chính sách quản trị nào và quá trình thực hiện nó.

Thông tin này bao gồm việc thực hiện các thông lệ về quản trị công ty tốt theo quy định hoặc tự nguyện, về cơ cấu và chính sách quản trị công ty, về phân chia thẩm quyền giữa cổ đông, Ban Giám đốc và thành viên HĐQT, phân biệt vai trò và trách nhiệm khác nhau của TGĐ và/hoặc Chủ tịch HĐQT và trong trường hợp một cá nhân đảm nhiệm cả hai vai trò này, phải công bố lý do cho cách sắp xếp nhân sự này.

B. Thông tin phải được chuẩn bị và công bố phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng cao về báo cáo kế toán, tài chính và phi tài chính.

Phần lớn các quốc gia yêu cầu các công ty sử dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính được quốc tế công nhận (như IFRS) nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng so sánh của các báo cáo tài chính cũng như các thông tin tài chính khác giữa các quốc gia.

C. Kiểm toán hàng năm phải được tiến hành bởi một đơn vị kiểm toán độc lập và đủ năng lực theo chuẩn mực kiểm toán chất lượng cao nhằm cung cấp ý kiến đánh giá độc lập và khách quan cho Hội đồng quản trị và các cổ đông, đảm bảo rằng các báo cáo tài chính đã thể hiện một cách trung thực tình hình tài chính và hoạt động của công ty về mọi mặt chủ chốt.

D. Các đơn vị kiểm toán độc lập phải chịu trách nhiệm đối với cổ đông và có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán một cách chuyên nghiệp đối với công ty.

Thông lệ tốt là công ty kiểm toán độc lập được giới thiệu bởi ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị hoặc một bộ phận tương đương và được bổ nhiệm trực tiếp bởi Đại hội đồng cổ đông.

E. Các kênh phổ biến thông tin phải tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng, kịp thời và hiệu quả cho người sử dụng.

(Nguồn: Các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD, ban hành tháng 9/2015)

Theo Đặc san Báo cáo thường niên 2016
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.