(ĐTCK) Một nội dung mới vừa có hiệu lực tại Quyết định 48/2015 (thay thế Quyết định 112/2009/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) là bổ sung quy định

Một nội dung mới vừa có hiệu lực tại Quyết định 48/2015 (thay thế Quyết định 112/2009/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) là bổ sung quy định: Thanh tra UBCK thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và TTCK; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBCK và sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính. Thanh tra chứng khoán có Chánh thanh tra, các Phó chánh thanh tra và thanh tra viên.

Quy định mới trên, theo UBCK là bước cụ thể hóa các quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 82/2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính. Nội dung mới trên khẳng định vị thế, vai trò của Thanh tra UBCK là tổ chức thanh tra chuyên ngành, chứ không phải là bộ phận tham mưu về công tác thanh tra như Vụ Thanh tra – Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, hoặc phải ghép với bộ phận pháp chế như mô hình Vụ Pháp chế - Thanh tra thuộc Tổng cục của một số bộ, ngành khác.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.