(ĐTCK) Theo quy tắc chung, một công ty sẽ được phân loại vào tiểu ngành nếu doanh thu từ tiểu ngành đó chiếm tối thiểu 60% cơ cấu doanh thu của công ty. 

Sở GDCK TP. HCM (HOSE) chính thức phân ngành các công ty niêm yết theo chuẩn GICS và triển khai 10 chỉ số ngành, áp dụng vào ngày 25/1/2016, cùng thời điểm chuyển kỳ của bộ chỉ số HOSE-Index. Theo đó 10 chỉ số ngành bao gồm Tài chính, Hàng tiêu dùng thiết yếu, Bất động sản, Công nghiệp, Nguyên vật liệt, Hàng tiêu dùng, Dịch vụ tiện ích, Năng lượng, Chăm sóc sức khỏe, Công nghệ thông tin.

GICS (Global Industry Classification Standards - Chuẩn phân ngành toàn cầu) là chuẩn phân ngành được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes - nhằm cung cấp một công cụ đầu tư hiệu quả, chi tiết và linh hoạt để nhà đầu tư có thể nắm bắt được những thực tế và thay đổi nhanh chóng của các ngành, lĩnh vực.


Theo HOSE, chuẩn phân ngành GICS được sử dụng để xác định hoạt động kinh doanh chính của mỗi công ty. Theo quy tắc chung, một công ty sẽ được phân loại vào tiểu ngành nếu doanh thu từ tiểu ngành đó chiếm tối thiểu 60% cơ cấu doanh thu của công ty. Trường hợp công ty kinh doanh đa ngành nghề mà không có tiểu ngành nào đóng góp hơn 60% doanh thu, thì công ty sẽ được phân vào tiểu ngành tạo ra doanh thu chủ đạo.
Trường hợp không có tiểu ngành nào tạo ra doanh thu chủ đạo, việc phân ngành sẽ dựa vào các phân tích cụ thể hơn, sâu hơn, dựa vào dữ liệu sẵn có và thông tin thị trường để đảm bảo thể hiện chính xác nhất bản chất kinh doanh của công ty.

Đối với các trường hợp niêm yết mới, việc phân loại sẽ dựa vào mô tả các hoạt động của công ty và kết quả kinh doanh trong bản cáo bạch.

Nhằm đảm bảo độ chính xác và tính thực tế của GICS, khi công ty tiến hành tái cấu trúc hoặc khi báo cáo thường niên mới được công bố, MSCI sẽ tiến hành đánh giá lại và bổ sung, thay đổi phân loại nếu cần thiết. Với mục tiêu cung cấp một hệ thống phân ngành ổn định, các thay đổi sẽ được giới hạn ở cấp tiểu ngành, bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng nhất thời tới hiệu quả các hoạt động của công ty.

Theo Hoàng Ly
HSX
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.