Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố công khai Bộ tiêu chí đánh giá công bố thông tin và minh bạch về quản trị công ty 2017.
HNX công khai bộ tiêu chí đánh giá công bố thông tin và minh bạch về quản trị công ty

Nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết là một trong nỗ lực trọng tâm của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

Theo đó, Bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên khung pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản về quản trị công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC, Thông tư 155/2015/TT-BTC, các chuẩn mực kế toán và kiểm toán...

Ngoài ra, để khích lệ các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty cũng như công bố thông tin, Bộ tiêu chí còn tham chiếu các khuyến nghị trong Nghị định 71/NĐ-CP từ khi còn là dự thảo và Bộ Nguyên tắc quản trị công ty của OECD/G20 (2015) cũng như các thông lệ, thực hành quản trị công ty tốt trong khu vực và trên thế giới.

Việc đánh giá tiếp tục sử dụng phương pháp thẻ điểm để đánh giá các thực hành quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết dựa theo các bằng chứng công bố thông tin được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 70 câu hỏi trên 4 lĩnh vực quản trị công ty, mỗi lĩnh vực sẽ được gán với một trọng số như sau:

Nội dung

Trọng số điểm

A. Quyền & Đối xử công bằng với các cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản

35%

B. Đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong QTCT

5%

  1. Minh bạch và Công bố thông tin

30%

D. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

30%

Tổng:

100%

Bộ tiêu chí đánh giá được chia thành 2 nhóm: Nhóm các tiêu chí tuân thủ các quy định pháp lý và nhóm các tiêu chí áp dụng các thông lệ quốc tế trong đó 41 câu hỏi về tuân thủ (với điểm tối đa đạt được là 58 điểm) và 29 câu hỏi về thông lệ quốc tế (với điểm tối đa đạt được là 39 điểm). Điểm đánh giá được tính theo thang điểm 0-1-2. Tổng điểm tối đa mà một doanh nghiệp niêm yết có thể đạt được là 97 điểm.

Đối với tiêu chí tuân thủ: 0 điểm tương ứng với việc hoàn toàn không tuân thủ/ không tìm thấy bằng chứng tuân thủ, 1 điểm tương ứng với việc tuân thủ một phần và 2 điểm tương ứng với việc tuân thủ toàn phần.

Trong các tiêu chí có điểm tối đa là 1 điểm, 0 điểm tương ứng với việc không tuân thủ/ không tìm thấy bằng chứng tuân thủ và 1 điểm tương ứng với việc tuân thủ toàn phần.

Đối với tiêu chí thông lệ: 0 điểm tương ứng với việc không quan sát thấy việc thực hiện thông lệ, 1 điểm tương ứng với việc quan sát thấy thực hiện một phần và 2 điểm tương ứng với việc quan sát thấy thực hiện toàn phần.

Trong các tiêu chí có điểm tối đa là 1, 0 điểm tương ứng với việc không quan sát thấy việc thực hiện thông lệ và 1 điểm tương ứng với việc tìm thấy bằng chứng thực hành thông lệ.

Để đảm bảo nhất quán phương pháp đánh giá từ góc nhìn của nhà đầu tư, trong quá trình đánh giá dù doanh nghiệp niêm yết có áp dụng các quy định/thông lệ quản trị công ty tốt nhưng không công bố ra thị trường vẫn sẽ không được tính điểm.

Cấu trúc bộ tiêu chí của Chương trình Thẻ điểm công bố thông tin và Minh bạch 2017:

Lĩnh vực

Số lượng tiêu chí

Tỷ trọng số tiêu chí

Tổng điểm

Tỷ trọng điểm

A

24

34%

35

35%

B

3

4%

5

5%

C

21

30%

27

30%

D

22

32%

30

30%

Tổng cộng:

70

100%

97

100%

Tiêu chí tuân thủ

41

59%

58

Tiêu chí thông lệ

29

41%

39

 

Tổng cộng:

70

100%

97

100%

Theo Chí Tín
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.