(ĐTCK) Doanh nghiệp (DN) có chính sách cho phép cổ đông phê duyệt các giao dịch đối với các bên có liên quan không?/Đại hội đồng cổ đông có thông qua mức cổ tức của năm vừa qua không?/DN có cung cấp các thông tin liên quan đến các công ty kiểm toán để cổ đông có thể tìm hiểu về các công ty kiểm toán này trước khi bỏ phiếu không?...

Đó là những câu hỏi được sử dụng để đánh giá việc thực hiện các quyền cơ bản của cổ đông khi chấm điểm 344 DN niêm yết tại HNX năm 2016. Kết quả, nhiều DN “quên” thực hiện nhiều quyền cơ bản của cổ đông.

Về cổ tức, đây là một trong các quyền cơ bản nhất của cổ đông và Luật Doanh nghiệp đã quy định rõ rằng, Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. Thực tế cho thấy, có 84% DN có thông qua mức cổ tức cho năm 2015 và 70% DN có thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả này có tiến bộ hơn kết quả khảo sát năm ngoái (tỷ lệ 78% và 61%), nhưng vẫn còn không ít DN quên chốt câu chuyện cổ tức tại Đại hội.

62% DN cho phép cổ đông biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tại Đại hội. Trong số đó chỉ có 23% trường hợp có cổ đông trưc tiếp biểu quyết lựa chọn, trong khi có tới 39% kết quả biểu quyết cho thấy cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn. Kết quả đánh giá cho thấy, quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của cổ đông còn rất hạn chế và các thông tin không được cung cấp đầy đủ dẫn đến việc cổ đông khó có thể đưa ra một quyết định lựa chọn kiểm toán độc lập một cách tối ưu nhất.

Tiêu chí mà các DN đạt kết quả thấp nhất liên quan đến người liên lạc cho cổ đông/nhà đầu tư. Chỉ có 6,6% DN cung cấp đầy đủ họ tên, điện thoại và email của người phụ trách liên lạc cổ đông trên website của DN, 40% DN cung cấp số điện thoại liên lạc chung của DN và email. Với kết quả như vậy, quyền yêu cầu các thông tin liên quan đến DN và quyền khiếu nại thông qua người phụ trách liên lạc cổ đông đang bị hạn chế, cần phải được tập trung khắc phục.

Đánh giá của HNX cũng cho thấy, giữa giá cổ phiếu giao dịch trung bình năm với điểm minh bạch có mối tương quan thuận chiều. Điều này có nghĩa là khi chất lượng minh bạch càng cao thì giá cổ phiếu càng tăng cao và ngược lại.

PV
Bình Luận (1)

Phạm - 10:40 14/11/2016

Chỉ những doanh nghiệp nhà nước mới CP hóa mới "quên" thông báo những điều cơ bản là thông báo cổ tức hàng năm và họ ấn định các đơn vị kiểm toán sân sau. Mặc dù vốn của các cổ đông nhưng họ quen với cách quản lý coi công ty là của riêng mình.