(ĐTCK) Doanh nghiệp có phải niêm yết danh sách cổ đông tại nơi tổ chức họp đại hội đồng cổ đông? Nếu có thì các thông tin trong danh sách gồm những thông tin gì?

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chuyên viên tư vấn quản trị doanh nghiệp phụ trách EzGSM (Đại hội đồng cổ đông trực tuyến), Công ty Chứng khoán FPT:

Phát luật hiện hành không có quy định về việc doanh nghiệp phải niêm yết danh sách cổ đông tại nơi tổ chức đại hội, nên doanh nghiệp không phải thực hiện nội dung này. Quy định về danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng trình tự thủ tục, cụ thể:

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp đại hội đồng cổ đông nếu điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

- Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.