(ĐTCK) Doanh nghiệp tôi đang có kế hoạch thành lập các tiểu ban như kiểm toán, nhân sự... Xin hỏi, tiểu ban nên trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban điều hành, vì trong công việc hàng ngày, tiểu ban này sẽ làm việc với Ban điều hành nhiều hơn?

Ông Đinh Ngọc Sơn, Giám đốc Tư vấn doanh nghiệp,CTCK FPT:

Khi hỏi câu hỏi này, trước hết doanh nghiệp cần xem xét lại chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành được quy định trong điều lệ, quy chế quản trị của công ty cho rõ ràng; đảm bảo không nhầm lẫn, chồng chéo trong phân công công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.

HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Điều 149, Luật Doanh nghiệp 2014).

Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao (Điều 157, Luật Doanh nghiệp 2014).

Khi quy mô, mức độ phức tạp và tầm quan trọng của các vấn đề cần HĐQT ra quyết định ngày càng lớn thì HĐQT cần phải thành lập các tiểu ban để xử lý hiệu quả, chuyên trách từng lĩnh vực, giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các phán quyết của mình, đặc biệt trong các lĩnh vực như lương thưởng, đề cử thành viên HĐQT. Do đó, khi thành lập tiểu ban, có nghĩa là tiểu ban trực thuộc HĐQT.

Mặc dù không bắt buộc, nhưng Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Điều 32, Thông tư 121/2012/TT-BTC).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.