(ĐTCK) DN chúng tôi chưa niêm yết nhưng mong muốn cải thiện hệ thống quản trị công ty giống như các DN niêm yết. Xin tư vấn giúp chúng tôi các bước cơ bản hay cần tập trung vào những nội dung gì để cải thiện hệ thống quản trị công ty và DN cần phải tuân thủ những quy định pháp luật nào?

Ông Đinh Ngọc Sơn, Giám đốc Tư vấn quản trị DN, CTCP Chứng khoán FPT 

Bước đầu tiên để thực hiện quản trị công ty tốt, các DN phải thực hiện từ cấp độ 1 - Tuân thủ pháp luật và các quy định dưới luật: đảm bảo quyền của các cổ đông; đối xử công bằng với các cổ đông; đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan; công bố thông tin và tính minh bạch; đảm bảo trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Ở trường hợp cụ thể này, DN chưa niêm yết nhưng mong muốn cải thiện hệ thống quản trị công ty giống như các DN niêm yết, DN (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc) cần tập trung xây dựng và ban hành các tài liệu nội bộ về quản trị công ty, trong đó có thể tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn cao hơn áp dụng cho công ty niêm yết:

- Điều lệ công ty theo Luật DN 2014, điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Quy chế quản trị công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Các quy định nội bộ khác (quy tắc đạo đức kinh doanh, nội quy lao động, quy định tài chính, quản trị rủi ro…)

- Tuân thủ các nghĩa vụ về công bố thông tin theo Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về quản trị công ty, DN cần lưu ý tuân thủ quy định trong Luật DN, Luật Chứng khoán và các nghị định hướng dẫn thi hành (Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Nghị định 60/2015/NĐ-CP); Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quy định của pháp luật chuyên ngành nếu có.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.