Nguồn : MSI - CTCK Maritime

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpc1_BJKA.pdf

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PCC1 với giá mục tiêu là 42.300 đồng/cp cho mục tiêu trung và dài hạn. 

CTCP Xây lắp điện (PC1) được thành lập vào năm 1963, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tạo dấu ấn đậm nét trên toàn bộ hệ thống mạng lưới vận hành và truyền tải điện Quốc gia bằng những dự án, công trình đường dây và trạm với quy mô lớn, chất lượng cao.

Về lĩnh vực xây lắp điện, PC1 được định giá bằng phương pháp so sánh theo P/E ngành Xây lắp. Theo đó, tổng giá trị của lĩnh vực này là 1,970 tỷ đồng, P/E định giá hoạt động xây lắp điện của PCC1 là 10.8x, chiết khấu 10% so với P/E Trailing của ngành Xây lắp là 12x. Giá trị hợp lý là 20,135 đồng/cp.

Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, PC1 được định giá bằng phương pháp so sánh theo P/E thị trường. Tổng giá trị của mảng SXCN là 763 tỷ đồng, P/E định giá hoạt động SXCN của Công ty là 10.0x, chiết khấu 28.6% so với P/E thị trường là 14.0x. Giá trị hợp lý là 7,797 đồng/cp.

Về lĩnh vực năng lượng thủy điện, PC1 được định giá bằng phương pháp so sánh theo giá trị sổ sách (P/B) trung bình của các Công ty ngành Thủy điện. Theo đó, với tổng giá trị là 1.172 tỷ đồng, P/B định giá mảng năng lượng thủy điện của doanh nghiệp là 1.4x, thấp hơn 12,5% so với P/B trung bình của các công ty cùng ngành Thủy điện là 1.6x. Giá trị hợp lý là 11,975 đồng/cp.

Còn về lĩnh vực bất động sản và các hoạt động khác được định giá theo phương pháp Giá trị tài sản ròng (NAV). Tổng giá trị là 234 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 2.396 đồng/cp. Tổng giá trị định giá của PCC1 là 4.139 tỷ đồng, với lượng cổ phiếu niêm yết là 97,8 triệu cổ phiếu, giá trị hợp lý của cổ phiếu PC1 là 42,300 đồng/cp. Tiềm năng tăng trưởng là 16.5% so với giá thị trường là 36.300 đồng/cp.