Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Mía đường

Download : baocaocapnhatbhs_ZCYY.pdf

Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) với mức định giá trung hạn 14.600 đồng/cổ phiếu trên cở sở:
Vị thế vững mạnh của BHS so với các doanh nghiệp cùng ngành.
Thành công từ Chiến lược M&A giúp hoạt động kinh doanh của BHS tăng trưởng bền vững.
Phát hành thành công tăng vốn sẽ giúp BHS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược M&A, đẩy mạnh tăng năng suất vườn cây và năng suất chế biến đường.
Hoạt động đầu tư sẽ mang lại dòng tiền cho BHS trong những năm tới.
Triển vọng kinh doanh tích cực trong niên độ 2015-2016.