Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhathdg_TYZM.pdf

Chúng tôi đã tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) và ghi nhận những thông tin chính  như kết quả kinh doanh năm 2016 khả quan với doanh thu thuần đạt 1.988 tỷ, tăng 34% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 236 tỷ, tăng trưởng 91%.

Năm 2017, HDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.812 tỷ, tăng 40% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 245 tỷ, giảm 3% so với năm trước. Cổ tức 2017 dự kiến từ 5-15%.

Chúng tôi đánh giá khả quan với triển vọng kinh doanh của HDG trong 5 năm tới. Danh mục dự án gối đầu của công ty tương đối dồi dào, có vị trí khá trung tâm tại các thành phố lớn và đều trong quá trình đang xây dựng hoặc đã hoàn thiện pháp lý, chuẩn bị khởi công.

Với định giá NAV thận trọng khoảng 35.100 đồng/cổ phần, cao hơn 21% so với giá đóng cửa tại ngày 14/4, chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu HDG.