Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Dược phẩm

Download : baocaocapnhatdbd_KNXG.pdf

Thị trường dược phẩm Việt Nam nói chung và thuốc điều trị ung thư nói riêng rất tiềm năng khi tiêu thụ thuốc bình quân đầu người còn thấp và thu nhập gia tăng.

Bên cạnh đó, số lượng công ty sản xuất thuốc điều trị ung thư ít giúp cho thị trường này ít cạnh tranh hơn.

Nhà máy mới với tiêu chuẩn GMP- PICs đang được xây dựng giúp Công ty cổ phần Dược phẩm - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, mã DBD)  nhà sản xuất điều trị ung thư duy nhất được đấu thầu vào nhóm số 2 vào bệnh viện, do đó là công ty hưởng lợi duy nhất của Luật Dược sửa đổi.

Chúng tôi định giá mỗi cố phiếu DBD ở mức giá 43.400 đồng vào cuối năm 2017 dựa vào phương pháp chiết khấu dòng tiền. Tổng mức sinh lời là 16.7% tại mức giá hiện tại là 37.200 đồng. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG.