(ĐTCK) Thông tin từ Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, quý I/2015, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm năm 2015 ước đạt 1.610 tỷ đồng. Trong đó, môi giới bảo hiểm gốc đạt 904 tỷ đồng, môi giới tái bảo hiểm đạt 706 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014.

Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (chiếm 57,2% tổng số phí thu xếp qua môi giới), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (chiếm 22,4%).

Thị phần phí bảo hiểm thu xếp tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Gras, Marsh), chiếm 88,2%; khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (5 doanh nghiệp) chiếm 93,1%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 6,9%.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, hoa hồng môi giới bảo hiểm ước đạt 119 tỷ đồng. Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc đạt 110 tỷ, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 9 tỷ đồng), tăng 3% so với cùng kỳ năm 2014.

Thị phần hoa hồng môi giới bảo hiểm cũng tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Marsh, Gras) chiếm 78,6%, khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 86%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 14%.

Về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính, tổng doanh thu của các doanh nghiệp MGBH (bao gồm cả doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác) quý I/2015 ước đạt 121 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thị phần của khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 87%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 13%. Tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại 31/3/2015 ước đạt 565 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng thời điểm năm 2014.

Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại 31/3/2015 ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng thời điểm năm 2014.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.