(ĐTCK) Ngày 25/5 tới, HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (Bảo hiểm Bảo Long) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tờ trình về chủ trương góp vốn vào công ty quản lý quỹ dưới hình thức công ty con.

Công ty con sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Việc góp vốn này nhằm mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động tài chính và tối ưu hóa tài sản đầu tư của Bảo hiểm Bảo Long.

Theo đó, Bảo hiểm Bảo Long dự kiến nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ. Giá trị đầu tư tối đa không vượt quá thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại điều lệ và quy chế phân công, phân cấp và ủy quyền của Công ty. Bảo hiểm Bảo Long sẽ tuân thủ tỷ lệ  giới hạn đầu tư, hệ số biên khả năng thanh toán và các quy định pháp luật có liên quan.

HĐQT cũng xin cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác, doanh nghiệp phù hợp theo tiêu chí và hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.